dieu-khoan-su-dung

Thương hiệu

Điều khoản sử dụng

전자상거래(인터넷사이버몰) 표준약관

ĐIỀU KHOẢN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

logoK
(2015. 6. 26.
개정)표준약관 제1()VINAKOR23

 

1(목적) 이 약관은 (주)VINAKOR(전자상거래 사업자)가 운영하는 (주)VINAKOR 사이버 몰(vina-kor.com)(이하 “몰”이라 한다)에서 제공하는 인터넷 관련 서비스(이하 “서비스”라 한다)를 이용함에 있어 사이버 몰과 이용자의 권리․의무 및 책임사항을 규정함을 목적으로 합니다.

 

  ※「PC통신, 무선 등을 이용하는 전자상거래에 대해서도 그 성질에 반하지 않는 한 이 약관을 준용합니다.」

ĐIỀU 1: MỤC ĐÍCH

Điều khoản này được xây dựng với mục đích quy định quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của trang web vina-kor.com (công ty VINAKOR) và người sử dụng dịch vụ.

※「 Áp dụng điều khoản này cho trường hợp thương mại điện tử sử dụng máy tính hoặc thiết bị không dây」

2(정의)

ĐIỀU 2: ĐỊNH NGHĨA

 

  ① “몰”이란 (주)VINAKOR가 재화 또는 용역(이하 “재화 등”이라 함)을 이용자에게 제공하기 위하여 컴퓨터 등 정보통신설비를 이용하여 재화 등을 거래할 수 있도록 설정한 가상의 영업장을 말하며, 아울러 사이버몰을 운영하는 사업자의 의미로도 사용합니다.

“Mall” là từ dùng để chỉ trang thương mại điện tử mà công ty VINAKOR cung cấp cho người sử dụng để người sử dụng có thể sử dụng các dịch vụ của và hàng hóa của công ty thông qua máy tính. Bên cạnh đó cũng có ý hàm chỉ người vận hành trang thương mại điện tử.

 

  ② “이용자”란 “몰”에 접속하여 이 약관에 따라 “몰”이 제공하는 서비스를 받는 회원 및 비회원을 말합니다.

“Người sử dụng” là thành viên và đối tượng không là thành viên truy cập vào “Mall” làm theo hướng dẫn của “Mall” và sử dụng dịch vụ do “Mall” cung cấp.

 

  ③ ‘회원’이라 함은 “몰”에 회원등록을 한 자로서, 계속적으로 “몰”이 제공하는 서비스를 이용할 수 있는 자를 말합니다.

“Thành viên” là người đã đăng ký thành viên trên “Mall”, và có thể sử dụng dịch vụ của “Mall” lâu dài.

 

  ④ ‘비회원’이라 함은 회원에 가입하지 않고 “몰”이 제공하는 서비스를 이용하는 자를 말합니다.

“Không là thành viên” là người sử dụng dịch vụ của “Mall” nhưng không đăng ký thành viên.

 

3 (약관 등의 명시와 설명 및 개정)

ĐIỀU 3 (Giải thích thuật ngữ và hiệu đính)

 

  ① “몰”은 이 약관의 내용과 상호 및 대표자 성명, 영업소 소재지 주소(소비자의 불만을 처리할 수 있는 곳의 주소를 포함), 전화번호․모사전송번호․전자우편주소, 사업자등록번호, 통신판매업 신고번호, 개인정보관리책임자등을 이용자가 쉽게 알 수 있도록 (주)VINAKOR 사이버몰의 초기 서비스화면(전면)에 게시합니다. 다만, 약관의 내용은 이용자가 연결화면을 통하여 볼 수 있도록 할 수 있습니다.

Để người sử dụng có thể dễ dàng kiểm tra thì những thông tin của điều khoản này và tên người đại diện, địa chỉ công ty (bao gồm địa chỉ có thể xử lý những khiếu nại của khách hàng), số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, số đăng ký kinh doanh, số đăng ký của nhà mạng, người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân..v.v được công ty VINAKOR đăng tải lên trang đầu của website. Tuy nhiên, người sử dụng cũng có thể xem nội dung điều khoản này thông qua màn hình được kết nối.

 

  ② “몰은 이용자가 약관에 동의하기에 앞서 약관에 정하여져 있는 내용 중 청약철회․배송책임․환불조건 등과 같은 중요한 내용을 이용자가 이해할 수 있도록 별도의 연결화면 또는 팝업화면 등을 제공하여 이용자의 확인을 구하여야 합니다.

Trong số những điều khoản thì những điều khoản có nội dung quan trọng như hủy đơn hàng, trách nhiệm vận chuyển, điều kiện đổi trả hàng… thì phải đăng thành mục riêng hoặc đăng ở trang chủ để người sử dụng có thể dễ dàng kiểm tra và đồng ý.

 

  ③ “몰”은 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」, 「약관의 규제에 관한 법률」, 「전자문서 및 전자거래기본법」, 「전자금융거래법」, 「전자서명법」, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」, 「방문판매 등에 관한 법률」, 「소비자기본법」 등 관련 법을 위배하지 않는 범위에서 이 약관을 개정할 수 있습니다.

“Mall” có thể hiệu đính điều khoản này trong phạm vi không vi phạm những luật như ‘luật bảo vệ người tiêu dùng thương mại điện tử’, ‘luật về quy chế điều khoản’, ‘luật cơ bản về thương mại điện tử và văn bản điện tử’, ‘luật giao dịch tài chính điện tử’, ‘luật chữ ký điện tử’, ‘luật về bảo vệ thông tin và thúc đẩy sử dụng mạng công nghệ thông tin’, ‘luật về bán hàng lưu động’, ‘ luật cơ bản người tiêu dùng’.

 

  ④ “몰”이 약관을 개정할 경우에는 적용일자 및 개정사유를 명시하여 현행약관과 함께 몰의 초기화면에 그 적용일자 7일 이전부터 적용일자 전일까지 공지합니다. 다만, 이용자에게 불리하게 약관내용을 변경하는 경우에는 최소한 30일 이상의 사전 유예기간을 두고 공지합니다.  이 경우 “몰“은 개정 전 내용과 개정 후 내용을 명확하게 비교하여 이용자가 알기 쉽도록 표시합니다.

 

Trường hợp “Mall” hiệu đính điều khoản này thì phải đăng thông báo ngày áp dụng và lý do hiệu đính cùng với điều khoản hiện hành lên màn hình chính của trang web trước ngày áp dụng chính thức 7 ngày đến ngày áp dụng. Tuy nhiên, trường hợp thay đổi nội dung điều khoản bất lợi cho người sử dụng thì phải thông báo ít nhất trước 30 ngày. Trường hợp này thì “ Mall” so sánh rõ ràng nội dung trước và sau khi hiệu đính cho người sử dụng có thể dễ dàng biết được.

  ⑤ “몰”이 약관을 개정할 경우에는 그 개정약관은 그 적용일자 이후에 체결되는 계약에만 적용되고 그 이전에 이미 체결된 계약에 대해서는 개정 전의 약관조항이 그대로 적용됩니다. 다만 이미 계약을 체결한 이용자가 개정약관 조항의 적용을 받기를 원하는 뜻을 제3항에 의한 개정약관의 공지기간 내에 “몰”에 송신하여 “몰”의 동의를 받은 경우에는 개정약관 조항이 적용됩니다.

Trường hợp “Mall” hiệu đính điều khoản này thì điều khoản được thay đổi chỉ áp dụng cho những hợp đồng được ký kết sau ngày thay đổi, những hợp đồng được ký kết trước ngày thay đổi sẽ được áp dụng theo điều khoản trước khi thay đổi. Tuy nhiên, trường hợp người sử dụng đã ký hợp đồng rồi nhưng muốn áp dụng điều khoản được sửa đổi thì theo điều 3, trường hợp người sử dụng nhận được sự đồng ý của ‘Mall” thì sẽ được áp dụng theo điều khoản được sửa đổi.

  ⑥ 이 약관에서 정하지 아니한 사항과 이 약관의 해석에 관하여는 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률, 약관의 규제 등에 관한 법률, 공정거래위원회가 정하는 전자상거래 등에서의 소비자 보호지침 및 관계법령 또는 상관례에 따릅니다.

Những trường hợp mà điều khoản này không quy định thì sẽ giải quyết theo luật bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử, luật về quy chế của điều khoản, luật về quan hệ và bảo vệ người tiêu dùng thương mại điện tử do ủy ban trọng tài quy định.

 

4(서비스의 제공 및 변경)

Điều 4 ( cung cấp và thay đổi dịch vụ)

① “몰”은 다음과 같은 업무를 수행합니다.

“mall” thực hiện những công việc như sau:

 

 1. 재화 또는 용역에 대한 정보 제공 및 구매계약의 체결

Cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ và ký hợp đồng mua bán

 1. 구매계약이 체결된 재화 또는 용역의 배송

Chuyển giao hàng hóa hoặc dịch vụ được ký kết

 1. 기타 “몰”이 정하는 업무

Những công việc khác

 

  ② “몰”은 재화 또는 용역의 품절 또는 기술적 사양의 변경 등의 경우에는 장차 체결되는 계약에 의해 제공할 재화 또는 용역의 내용을 변경할 수 있습니다. 이 경우에는 변경된 재화 또는 용역의 내용 및 제공일자를 명시하여 현재의 재화 또는 용역의 내용을 게시한 곳에 즉시 공지합니다.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ bị hết hàng hoặc thay đổi thông số kỹ thuật thì “Mall” có thể thay đổi nội dung của hàng hóa, dịch vụ sẽ được cung cấp cho những hợp đồng sẽ được ký kết trong tương lai. Trường hợp này, ‘Mall’ phải thông báo nội dung của hàng hóa, dịch vụ được thay đổi và ngày cung cấp lên vị trí mà hàng hóa dịch vụ hiện tại được đăng. 

 

  ③ “몰”이 제공하기로 이용자와 계약을 체결한 서비스의 내용을 재화등의 품절 또는 기술적 사양의 변경 등의 사유로 변경할 경우에는 그 사유를 이용자에게 통지 가능한 주소로 즉시 통지합니다.

Trường hợp hàng hóa dịch vụ mà “Mall” đã ký hợp đồng cung cấp cho người sử dụng bị thay đổi do hết hàng hoặc thay đổi thông số kỹ thuật thì “mall” thông báo ngay lý do đó cho người sử dụng theo địa chỉ có thể.

 

  ④ 전항의 경우 “몰”은 이로 인하여 이용자가 입은 손해를 배상합니다. 다만, “몰”이 고의 또는 과실이 없음을 입증하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

Trường hợp như khoản trên nêu người sử dụng bị thiệt hại thì ‘Mall” sẽ bồi thường thiệt hại cho người sử dụng. Tuy nhiên, trường hợp ‘Mall” chứng minh được không do cố ý hoặc thiếu trách nhiệm thì sẽ không bồi thường.

5(서비스의 중단)

Điều 5 (Ngưng sử dụng dịch vụ)

  ① “몰”은 컴퓨터 등 정보통신설비의 보수점검․교체 및 고장, 통신의 두절 등의 사유가 발생한 경우에는 서비스의 제공을 일시적으로 중단할 수 있습니다.

Trường hợp cần kiểm tra, thay đổi trang thiết bị công nghệ thông tin, máy tính và có sự cố ngắt đường truyền “mall” có thể tạm ngưng cung cấp dịch vụ.

  ② “몰”은 제1항의 사유로 서비스의 제공이 일시적으로 중단됨으로 인하여 이용자 또는 제3자가 입은 손해에 대하여 배상합니다. 단, “몰”이 고의 또는 과실이 없음을 입증하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

Vì tạm ngưng cung cấp dịch như khoản 1 đã nêu mà người sử dụng hoặc người thứ 3 bị thiệt hại thì ‘Mall” sẽ bồi thường thiệt hại xảy ra. Trừ phi “Mall” đưa được chứng cớ chứng minh rằng không cố ý và không do vô trách nhiệm thì không cần bồi thường.

 

  ③ 사업종목의 전환, 사업의 포기, 업체 간의 통합 등의 이유로 서비스를 제공할 수 없게 되는 경우에는 “몰”은 제8조에 정한 방법으로 이용자에게 통지하고 당초 “몰”에서 제시한 조건에 따라 소비자에게 보상합니다. 다만, “몰”이 보상기준 등을 고지하지 아니한 경우에는 이용자들의 마일리지 또는 적립금 등을 “몰”에서 통용되는 통화가치에 상응하는 현물 또는 현금으로 이용자에게 지급합니다.

Trường hợp không thể cung cấp dịch vụ do lý do thay đổi mục đích kinh doanh, đóng của công ty hoặc do hợp nhất công ty thì ‘Mall’ sẽ thông báo cho người sử dụng theo khoản 8 và bồi thường cho người sử dụng theo điều kiện khoản 8 nêu ra. Trường hợp ‘mall’ không sửa đổi tiêu chuẩn bồi thường thì điểm được tích lũy sẽ được chi trả cho người sử dụng bằng tiền mặt hoặc bằng hiện vật có cùng giá trị tương ứng của ‘mall’

 

6(회원가입)

Điều 6 (gia nhập thành viên)

  ① 이용자는 “몰”이 정한 가입 양식에 따라 회원정보를 기입한 후 이 약관에 동의한다는 의사표시를 함으로서 회원가입을 신청합니다.

Người sử dụng sau khi điền đầy đủ thông tin thành viên theo mẫu có sẵn của ‘mall’ và đánh dấu đồng ý vào điều khoản này thì đăng ký gia nhập thành viên.

  ② “몰”은 제1항과 같이 회원으로 가입할 것을 신청한 이용자 중 다음 각 호에 해당하지 않는 한 회원으로 등록합니다.

Những người đăng ký thành viên như khoản 1 đều được chấp nhận, trừ những trường hợp sau đây:

 1. 가입신청자가 이 약관 제7조제3항에 의하여 이전에 회원자격을 상실한 적이 있는 경우, 다만 제7조제3항에 의한 회원자격 상실 후 3년이 경과한 자로서 “몰”의 회원재가입 승낙을 얻은 경우에는 예외로 한다.

Trường hợp người đã bị tước quyền thành viên theo khoản 3 điều 7 của điều khoản này trước đây. Trừ trường hợp người bị tước quyền thành viên hơn 3 năm và được ‘mall’ đồng ý cho đăng ký thành viên lại.

 1. 등록 내용에 허위, 기재누락, 오기가 있는 경우

Trường hợp điền sai, thiếu sót thông tin đăng ký

 1. 기타 회원으로 등록하는 것이 “몰”의 기술상 현저히 지장이 있다고 판단되는 경우

Trường hợp được nhận thấy rằng việc đăng ký thành viên khác gây cản trở kỹ thuật của ‘mall’

 

  ③ 회원가입계약의 성립 시기는 “몰”의 승낙이 회원에게 도달한 시점으로 합니다.

Thời điểm được xác nhận đăng ký hội viên thành công là khi sự đồng ý của ‘mall’ được chuyển đến thành viên.

 

  ④ 회원은 회원가입 시 등록한 사항에 변경이 있는 경우, 상당한 기간 이내에 “몰”에 대하여 회원정보 수정 등의 방법으로 그 변경사항을 알려야 합니다.

Trường hợp có sự thay đổi về thông tin thành viên thì thành viên phải báo cho ‘mall’ biết nội dung được thay đổi thông qua các phương pháp như sửa chữa thông tin đăng ký thành viên.

7(회원 탈퇴 및 자격 상실 등)

Điều 7 (rút khỏi thành viên và mất tư cách thành viên)

  ① 회원은 “몰”에 언제든지 탈퇴를 요청할 수 있으며 “몰”은 즉시 회원탈퇴를 처리합니다.

Thành viên có thể yêu cầu rút khỏi thành viên bất cứ lúc nào và ‘mall’ lập tức xử lý thông tin rút khỏi thành viên.

 

  ② 회원이 다음 각 호의 사유에 해당하는 경우, “몰”은 회원자격을 제한 및 정지시킬 수 있습니다.

Trường hợp thành viên rơi vào những trường hợp dưới đây, ‘mall’ có thể tạm ngưng hoặc hạn chế tư cách thành viên.

 1. 가입 신청 시에 허위 내용을 등록한 경우

Trường hợp đăng ký thông tin sai khi đăng ký thành viên.

 1. “몰”을 이용하여 구입한 재화 등의 대금, 기타 “몰”이용에 관련하여 회원이 부담하는 채무를 기일에 지급하지 않는 경우

Trường hợp không thanh toán đúng hạn tiền hàng khi mua hàng trên ‘mall’ hoặc không thanh toán phần tiền do người mua chịu.

 1. 다른 사람의 “몰” 이용을 방해하거나 그 정보를 도용하는 등 전자상거래 질서를 위협하는 경우

Trường hợp ngay cản trở người khác sử dụng dịch vụ của ‘mall’ hoặc lợi dụng thông tin đó gây cản trở giao dịch điện tử

 1. “몰”을 이용하여 법령 또는 이 약관이 금지하거나 공서양속에 반하는 행위를 하는 경우

Trường hợp sử dụng ‘mall’ và có hành vi vi phạm đến điều khoản cấm hoặc an ninh trật tự.

 

  ③ “몰”이 회원 자격을 제한․정지 시킨 후, 동일한 행위가 2회 이상 반복되거나 30일 이내에 그 사유가 시정되지 아니하는 경우 “몰”은 회원자격을 상실시킬 수 있습니다.

Trường hợp sau khi ‘mall’ đã hạn chế và tạm ngưng tư cách thành viên, nhưng lập lại hành động vi phạm đó trên 2 lần hoặc không sửa chữa hành vi vi phạm đó trong vòng 30 ngày thì ‘mall’ có thể hủy tư cách thành viên.

  ④ “몰”이 회원자격을 상실시키는 경우에는 회원등록을 말소합니다. 이 경우 회원에게 이를 통지하고, 회원등록 말소 전에 최소한 30일 이상의 기간을 정하여 소명할 기회를 부여합니다.

Trường hợp ‘mall’ hủy tư cách thành viên thì thành viên bị xóa bỏ. Trường hợp này thì sẽ thông báo cho thành viên, trước khi xóa bỏ tư cách thành viên thì tạo cơ hội cho thời gian ít nhất 30 ngày để sữa chữa.

8(회원에 대한 통지)

Điều 8 (thông báo cho thành viên)

  ① “몰”이 회원에 대한 통지를 하는 경우, 회원이 “몰”과 미리 약정하여 지정한 전자우편 주소로 할 수 있습니다.

Trường hợp ‘mall’ thông báo cho thành viên thì có thể thông báo qua địa chỉ thư điện tử được thành viên đăng ký từ đầu.

 

  ② “몰”은 불특정다수 회원에 대한 통지의 경우 1주일이상 “몰” 게시판에 게시함으로서 개별 통지에 갈음할 수 있습니다. 다만, 회원 본인의 거래와 관련하여 중대한 영향을 미치는 사항에 대하여는 개별통지를 합니다.

Trường hợp ‘mall’ thông báo cho nhóm thành viên không cố định thì sẽ đăng lên bảng thông báo của trang web hơn 1 tuần để thay thế cho việc thông báo đến từng người. Tuy nhiên, trường hợp có ảnh hưởng nhiều đến sự giao dịch của thành viên thì trang web sẽ thông báo đến từng người.

 

9(구매신청 및 개인정보 제공 동의 등)

Điều 9 (đồng ý cung cấp thông tin cá nhân và đăng ký mua hàng)

  ① “몰”이용자는 “몰”상에서 다음 또는 이와 유사한 방법에 의하여 구매를 신청하며, “몰”은 이용자가 구매신청을 함에 있어서 다음의 각 내용을 알기 쉽게 제공하여야 합니다.

Người sử dụng ‘mall’ đăng ký mua hàng trên ‘mall’ bằng những phương pháp như sau hoặc tương tự, và ‘mall’ phải cung cấp thông tin sau một cách dễ hiểu để người sử dụng đăng ký mua hàng.

 1. 재화 등의 검색 및 선택

Tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm

 1. 받는 사람의 성명, 주소, 전화번호, 전자우편주소(또는 이동전화번호) 등의 입력.

Nhập thông tin người nhận, tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (hoặc số điện thoại di động)

 1. 약관내용, 청약철회권이 제한되는 서비스, 배송료․설치비 등의 비용부담과 관련한 내용에 대한 확인

Kiểm tra nội dung về điều khoản, dịch vụ bị hạn chế quyền hủy ngang, phí vận chuyển, phí lắp đặt…những chi phí phải trả.

 1. 이 약관에 동의하고 위 3.호의 사항을 확인하거나 거부하는 표시

         (예, 마우스 클릭)

                  Đánh dấu xác nhận hoặc từ chối điều khoản này và khoản 3 ở trên. (bằng cách nhấp chuột)

 1. 재화등의 구매신청 및 이에 관한 확인 또는 “몰”의 확인에 대한 동의

            Kiểm tra đơn hàng đăng ký và đồng ý sự chấp thuận của ‘mall’.

 1. 결제방법의 선택

            Lựa chọn phương thức thanh toán.

 

  ② “몰”이 제3자에게 구매자 개인정보를 제공할 필요가 있는 경우 1) 개인정보를 제공받는 자, 2)개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용목적, 3) 제공하는 개인정보의 항목, 4) 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용기간을 구매자에게 알리고 동의를 받아야 합니다. (동의를 받은 사항이 변경되는 경우에도 같습니다.)

Trường hợp ‘mall’ phải cung cấp cho người thứ 3 về thông tin cá nhân của người mua. 1) người nhận cung cấp thông tin cá nhân, 2) mục đích sử dụng thông tin cá nhân của người nhận cung cấp thông tin cá nhân, 3) hạng mục của thông tin cá nhân được cung cấp, 4) phải thông báo và nhận được sự đồng ý của người mua về thời gian bảo lưu và sử dụng thông tin cá nhân của người mua. (trường hợp thay đổi nội dung chấp thuận cũng vậy).

 

  ③ “몰”이 제3자에게 구매자의 개인정보를 취급할 수 있도록 업무를 위탁하는 경우에는 1) 개인정보 취급위탁을 받는 자, 2) 개인정보 취급위탁을 하는 업무의 내용을 구매자에게 알리고 동의를 받아야 합니다. (동의를 받은 사항이 변경되는 경우에도 같습니다.) 다만, 서비스제공에 관한 계약이행을 위해 필요하고 구매자의 편의증진과 관련된 경우에는 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」에서 정하고 있는 방법으로 개인정보 취급방침을 통해 알림으로써 고지절차와 동의절차를 거치지 않아도 됩니다.

Trường hợp ‘mall’ ủy thác cho người thứ 3 để xử lý thông tin cá nhân 1) người nhận ủy thác xử lý thông tin cá nhân, 2) phải thông báo và nhận được sự đồng ý của người mua về nội dung công việc ủy thác xử lý thông tin cá nhân. (trường hợp thay đổi nội dung chấp thuận cũng vậy). Trường hợp liên quan đến sự tiện nghi của người mua và cần để thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ thì không cân qua các bước hỏi và đồng ý của người mua mà thông qua nguyên tắc xử lý thông tin cá nhân mà luật ‘xúc tiến sử dụng mạng công nghệ thông tin và bảo vệ thông tin’ quy định.

 

10 (계약의 성립)

Điều 10 (thành lập hợp đồng)

  ①  “몰”은 제9조와 같은 구매신청에 대하여 다음 각 호에 해당하면 승낙하지 않을 수 있습니다. 다만, 미성년자와 계약을 체결하는 경우에는 법정대리인의 동의를 얻지 못하면 미성년자 본인 또는 법정대리인이 계약을 취소할 수 있다는 내용을 고지하여야 합니다.

‘Mall’ có thể từ chối đơn hàng có những đặc điểm như sau. Tuy nhiên, trường hợp ký hợp đồng với người chưa thành niên thì phải thông báo trước nếu trường hợp không nhận được sự chấp thuận của người đại diện thì người chưa thành niên hoặc người đại diện có thể hủy hợp đồng.

 

 1. 신청 내용에 허위, 기재누락, 오기가 있는 경우

Trường hợp điền thiếu hoặc sai thông tin đăng ký

 1. 미성년자가 담배, 주류 등 청소년보호법에서 금지하는 재화 및 용역을 구매하는 경우

Trường hợp người chưa thành niên mua những sản phẩm, dịch vụ mà luật bảo vệ người chưa thành niên quy định như thuốc lá, rượu..

 1. 기타 구매신청에 승낙하는 것이 “몰” 기술상 현저히 지장이 있다고 판단하는 경우

Trường hợp ‘mall’ nhận thấy việc chấp nhận đăng ký mua hàng khác có thể gây cản trở tính kỹ thuật của ‘mall’.

 

  ② “몰”의 승낙이 제12조제1항의 수신확인통지형태로 이용자에게 도달한 시점에 계약이 성립한 것으로 봅니다.

Thời điểm sự chấp thuận của ‘mall’ đến người sử dụng bằng hình thức khoản 1 điều 12 quy định thì được xem là hợp đồng được thành lập.

 

  ③ “몰”의 승낙의 의사표시에는 이용자의 구매 신청에 대한 확인 및 판매가능 여부, 구매신청의 정정 취소 등에 관한 정보 등을 포함하여야 합니다.

Trên trang xác nhận của ‘mall’ phải thể hiện những thông tin như kiểm tra đăng ký mua hàng của người sử dụng, tình trạng hàng, hủy, sử đổi đăng ký mua hàng.

 

11(지급방법) “몰”에서 구매한 재화 또는 용역에 대한 대금지급방법은 다음 각 호의 방법중 가용한 방법으로 할 수 있습니다. 단, “몰”은 이용자의 지급방법에 대하여 재화 등의 대금에 어떠한 명목의 수수료도  추가하여 징수할 수 없습니다.

Điều 11 (phương thức thanh toán)

Phương thức thanh toán về hàng hóa và dịch vụ đã mua ở ‘mall’ có thể chọn phương thức hữu dụng trong số những phương thức sau. ‘Mall’ không được thêm bất cứ chi phí nào vào phương thức thanh toán mà người sử dụng chọn lựa.

 1. 폰뱅킹, 인터넷뱅킹, 메일 뱅킹 등의 각종 계좌이체

Các phương thức chuyển khoản như mobile banking, internet banking, mail banking…

 1. 선불카드, 직불카드, 신용카드 등의 각종 카드 결제

Các phương thức thanh toán qua thẻ như thẻ trả trước, thẻ tín dụng…

 1. 온라인무통장입금

Chuyển khoản online qua tài khoản tạm thời

 1. 전자화폐에 의한 결제

Thanh toán bằng tiền điện tử

 1. 수령 시 대금지급

Thanh toán khi nhận hàng

 1. 마일리지 등 “몰”이 지급한 포인트에 의한 결제

Thanh toán bằng điểm tích lũy trên ‘mall’

 1. “몰”과 계약을 맺었거나 “몰”이 인정한 상품권에 의한 결제

Thanh toán bằng phiếu mua hàng được ‘mall’ chấp nhận

 1. 기타 전자적 지급 방법에 의한 대금 지급 등

Thanh toán bằng phương pháp điện tử khác

 

12(수신확인통지구매신청 변경 및 취소)

Điều 12 ( Thông báo xác nhận, hủy và thay đổi đăng ký mua hàng)

 

  ① “몰”은 이용자의 구매신청이 있는 경우 이용자에게 수신확인통지를 합니다.

Trường hợp có đơn đăng ký mua hàng của người sử dụng thì ‘mall’ phải thông báo xác nhận đến người sử dụng.

  ② 수신확인통지를 받은 이용자는 의사표시의 불일치 등이 있는 경우에는 수신확인통지를 받은 후 즉시 구매신청 변경 및 취소를 요청할 수 있고 “몰”은 배송 전에 이용자의 요청이 있는 경우에는 지체 없이 그 요청에 따라 처리하여야 합니다. 다만 이미 대금을 지불한 경우에는 제15조의 청약철회 등에 관한 규정에 따릅니다.

Trường hợp người nhận được thông báo xác nhận của ‘mall’ phát hiện điểm không đúng thì ngay sau khi nhận được thông báo xác nhận ngay lập tức có thể thay đổi hoặc hủy đăng ký mua hàng, và trường hợp ‘mall’ nhận được yêu cầu của người sử dụng trước khi gửi hàng thì ngay lập tức đồng ý yêu cầu của người sử dụng. Tuy nhiên, trường hợp đã thanh toán thì dựa vào quy định điều 15 về hủy ngang.

 

13(재화 등의 공급)

Điều 13 ( cung cấp hàng hóa)

  ① “몰”은 이용자와 재화 등의 공급시기에 관하여 별도의 약정이 없는 이상, 이용자가 청약을 한 날부터 7일 이내에 재화 등을 배송할 수 있도록 주문제작, 포장 등 기타의 필요한 조치를 취합니다. 다만, “몰”이 이미 재화 등의 대금의 전부 또는 일부를 받은 경우에는 대금의 전부 또는 일부를 받은 날부터 3영업일 이내에 조치를 취합니다.  이때 “몰”은 이용자가 재화 등의 공급 절차 및 진행 사항을 확인할 수 있도록 적절한 조치를 합니다.

Nếu như không có quy định nào khác với người sử dụng về thời gian giao hàng thì ‘mall’ phải chuẩn bị hàng hóa, đóng gói… để có thể giao hàng trong vòng 7 ngày. Tuy nhiên, trường hợp ‘mall’ đã nhận toàn bộ hoặc 1 phần tiền hàng thì phải chuẩn bị để giao hàng trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thanh toán toàn bộ hoặc 1 phần tiền hàng. Lúc này, ‘mall’ phải có cách thích hợp để người sử dụng có thể kiểm tra được quá trình tiến hành và giao hàng.

 

  ② “몰”은 이용자가 구매한 재화에 대해 배송수단, 수단별 배송비용 부담자, 수단별 배송기간 등을 명시합니다. 만약 “몰”이 약정 배송기간을 초과한 경우에는 그로 인한 이용자의 손해를 배상하여야 합니다. 다만 “몰”이 고의․과실이 없음을 입증한 경우에는 그러하지 아니합니다.

‘mall’ thể hiện phương thức vận chuyển hàng hóa, người chịu phí vận chuyển theo từng phương tiện vận chuyển, thời gian giao hàng. Trường hợp ‘mall’ giao hàng chậm hơn quy định gây ra thiệt hại cho người sử dụng thì ‘mall’ phải bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, trường hợp ‘mall’ chứng minh được không do cố ý hoặc thiếu trách nhiệm thì không cần bồi thường.

 

14(환급) “몰”은 이용자가 구매신청한 재화 등이 품절 등의 사유로 인도 또는 제공을 할 수 없을 때에는 지체 없이 그 사유를 이용자에게 통지하고 사전에 재화 등의 대금을 받은 경우에는 대금을 받은 날부터 3영업일 이내에 환급하거나 환급에 필요한 조치를 취합니다.

Điều 14 ( Hoàn tiền) Vì những lý do như hết hàng mà ‘mall’ không thể cung cấp mặt hàng mà người sử dụng đăng ký mua thì ngay lập tức phải thông báo lý do đó cho người sử dụng và trường hợp đã nhận tiền thanh toán thì phải hoàn trả tiền hàng lại cho người sử dụng trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được.

 

15(청약철회 등)

Điều 15 ( hủy ngang)

 

  ① “몰”과 재화등의 구매에 관한 계약을 체결한 이용자는 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제13조 제2항에 따른 계약내용에 관한 서면을 받은 날(그 서면을 받은 때보다 재화 등의 공급이 늦게 이루어진 경우에는 재화 등을 공급받거나 재화 등의 공급이 시작된 날을 말합니다)부터 7일 이내에는 청약의 철회를 할 수 있습니다. 다만, 청약철회에 관하여 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」에 달리 정함이 있는 경우에는 동 법 규정에 따릅니다.

Người sử dụng đã ký hợp đồng mua hàng với ‘mall’ thì có thể hủy ngang hợp đồng trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được chữ ký về nội dung hợp đồng (trường hợp giao hàng chậm hơn thời điểm ký kết thì tính từ ngày nhận được hàng hóa hoặc ngày bắt đầu gửi hàng hóa) theo khoản 2 điều 13 bộ luật bảo vệ người tiêu dùng thương mại điện tử. Tuy nhiên, trường hợp có quy định khác với luật bảo vệ người tiêu dùng thương mại điện tử thì theo cả hai luật.

 

  ② 이용자는 재화 등을 배송 받은 경우 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 반품 및 교환을 할 수 없습니다.

Trường hợp người sử dụng đã nhận được hàng nhưng rơi vào những trường hợp sau thì không được đổi trả.

 

 1. 이용자에게 책임 있는 사유로 재화 등이 멸실 또는 훼손된 경우(다만, 재화 등의 내용을 확인하기 위하여 포장 등을 훼손한 경우에는 청약철회를 할 수 있습니다)

Trường hợp hàng hóa bị mất hoặc bị hư hỏng do trách nhiệm của người sử dụng. (tuy nhiên, trường hợp bị hư bao bì đóng gói trong quá trình mở ra để kiểm tra sản phẩm thì có thể hủy ngang).

 1. 이용자의 사용 또는 일부 소비에 의하여 재화 등의 가치가 현저히 감소한 경우

Trường hợp giá trị của hàng hóa bị giảm do người sử dụng sử dụng một phần.

 1. 시간의 경과에 의하여 재판매가 곤란할 정도로 재화등의 가치가 현저히 감소한 경우

Trường hợp giá trị hàng hóa bị giảm đến mức không thể bán được nữa do thời gian quá lâu.

 1. 같은 성능을 지닌 재화 등으로 복제가 가능한 경우 그 원본인 재화 등의 포장을 훼손한 경우

Trường hợp hàng hóa có khả năng tái tạo thì do hàng gốc hoặc bao bì bị hỏng.

 

  ③ 제2항제2호 내지 제4호의 경우에 “몰”이 사전에 청약철회 등이 제한되는 사실을 소비자가 쉽게 알 수 있는 곳에 명기하거나 시용상품을 제공하는 등의 조치를 하지 않았다면 이용자의 청약철회 등이 제한되지 않습니다.

Trường hợp từ khoản 2 đến khoản 4 điều 2, nếu như ‘mall’ không thông báo ở nơi dễ thấy cho người tiêu dùng về hạn chế hủy ngang hoặc không cung cấp hàng dùng thử thì không thể hạn chế người tiêu dùng hủy ngang được.

 

  ④ 이용자는 제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 재화 등의 내용이 표시·광고 내용과 다르거나 계약내용과 다르게 이행된 때에는 당해 재화 등을 공급받은 날부터 3월 이내, 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날부터 30일 이내에 청약철회 등을 할 수 있습니다.

Ngoài khoản 1 và 2, Người tiêu dùng có thể hủy ngang trong trường hợp sản phẩm khác với hợp đồng hoặc quảng cáo trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được sản phẩm hoặc 30 ngày kể từ ngày biết hoặc ngày có thể biết sự thật đó.

 

16(청약철회 등의 효과)

Điều 16 ( kết quả của việc hủy ngang)

 

  ① “몰”은 이용자로부터 재화 등을 반환받은 경우 3영업일 이내에 이미 지급받은 재화 등의 대금을 환급합니다. 이 경우 “몰”이 이용자에게 재화등의 환급을 지연한때에는 그 지연기간에 대하여 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 시행령」제21조의2에서 정하는 지연이자율을 곱하여 산정한 지연이자를 지급합니다.

Trường hợp ‘mall’ nhận được hàng hóa gửi trả của khách hàng thì trong vòng 3 ngày phải hoàn tiền hàng đã thanh toán lại cho khách hàng. Trường hợp ‘mall’ trì hoãn hoàn tiền lại cho khách hàng thì sẽ phải thanh toán lãi suất cho khách hàng theo khoản 2 điều 21 hướng dẫn thi hành luật bảo vệ người tiêu dùng thương mại điện tử.

 

  ② “몰”은 위 대금을 환급함에 있어서 이용자가 신용카드 또는 전자화폐 등의 결제수단으로 재화 등의 대금을 지급한 때에는 지체 없이 당해 결제수단을 제공한 사업자로 하여금 재화 등의 대금의 청구를 정지 또는 취소하도록 요청합니다.

Trường hợp ‘mall’ hoàn tiền lại cho người sử dụng nhưng người sử dụng thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc tiền điện tử thì ‘mall’ phải liên hệ với công ty tín dụng hủy thanh toán cho đơn hàng đó trong thời gian sớm nhất.

 

  ③ 청약철회 등의 경우 공급받은 재화 등의 반환에 필요한 비용은 이용자가 부담합니다. “몰”은 이용자에게 청약철회 등을 이유로 위약금 또는 손해배상을 청구하지 않습니다. 다만 재화 등의 내용이 표시·광고 내용과 다르거나 계약내용과 다르게 이행되어 청약철회 등을 하는 경우 재화 등의 반환에 필요한 비용은 “몰”이 부담합니다.

Trường hợp hủy ngang thì chi phí gửi trả lại hàng hóa người sử dụng chi trả. ‘mall’ không bắt người sử dụng phải mất tiền đặt cọc hoặc bồi thường. Tuy nhiên, trường hợp do hàng hóa không đúng như nội dung quảng cáo hoặc gửi nhầm hàng thì chi phí trả hàng cho ‘mall’ chi trả.

 

  ④ 이용자가 재화 등을 제공받을 때 발송비를 부담한 경우에 “몰”은 청약철회 시 그 비용을  누가 부담하는지를 이용자가 알기 쉽도록 명확하게 표시합니다.

Trường hợp khách chi trả chi phí giao hàng thì khi hủy đơn hàng ‘mall’ phải thông báo cho người sử dụng một cách rõ ràng, cụ thể ai là người chi trả chi phí trả hàng.

 

17(개인정보보호)

Điều 17 ( bảo mật thông tin cá nhân)

  ① “몰”은 이용자의 개인정보 수집시 서비스제공을 위하여 필요한 범위에서 최소한의 개인정보를 수집합니다.

‘mall’ thu thập thông tin cá nhân cần thiết để phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ một cách ít nhất có thể.

 

  ② “몰”은 회원가입시 구매계약이행에 필요한 정보를 미리 수집하지 않습니다. 다만, 관련 법령상 의무이행을 위하여 구매계약 이전에 본인확인이 필요한 경우로서 최소한의 특정 개인정보를 수집하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

‘mall’ không thu thập thông tin cá nhân cần thiết để tiến hành hợp đồng mua bán ngay khi đăng ký thành viên.

 

  ③ “몰”은 이용자의 개인정보를 수집·이용하는 때에는 당해 이용자에게 그 목적을 고지하고 동의를 받습니다.

 

Khi ‘mall’ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng thì phải thông báo cho người sử dụng và nhận được sự đồng ý.

  ④ “몰”은 수집된 개인정보를 목적외의 용도로 이용할 수 없으며, 새로운 이용목적이 발생한 경우 또는 제3자에게 제공하는 경우에는 이용·제공단계에서 당해 이용자에게 그 목적을 고지하고 동의를 받습니다. 다만, 관련 법령에 달리 정함이 있는 경우에는 예외로 합니다.

‘mall’ không được sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng vào mục đích khác. Trường hợp phát sinh mục đích sử dụng khác hoặc phải cung cấp cho người thứ 3 thì trước khi sử dụng, cung cấp phải thông báo cho người sử dụng và nhận được sự đồng ý. Tuy nhiên, trường hợp có quy định khác ngoài luật có liên quan thì được xét là trường hợp ngoại lệ.

 

  ⑤ “몰”이 제2항과 제3항에 의해 이용자의 동의를 받아야 하는 경우에는 개인정보관리 책임자의 신원(소속, 성명 및 전화번호, 기타 연락처), 정보의 수집목적 및 이용목적, 제3자에 대한 정보제공 관련사항(제공받은자, 제공목적 및 제공할 정보의 내용) 등 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제22조제2항이 규정한 사항을 미리 명시하거나 고지해야 하며 이용자는 언제든지 이 동의를 철회할 수 있습니다.

Trường hợp ‘mall’ phải nhận được sự đồng ý của người sử dụng theo quy định của điều 2 và điều 3 thì phải thông báo trước cho người sử dụng thông tin của người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân (bộ phận, tên, số điện thoại, địa chỉ liên hệ khác), mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân, những nội dung liên quan đến việc cung cấp thông tin cho người thứ 3 (người được cung cấp, mục đích cung cấp, và nội dung thông tin sẽ cung cấp)…và điều khoản quy định tại khoản 2 điều 2 luật về xúc tiến sử dụng công nghệ thông tin và bảo vệ thông tin. Và người sử dụng có thể hủy đồng ý bất cứ lúc nào.

 

  ⑥ 이용자는 언제든지 “몰”이 가지고 있는 자신의 개인정보에 대해 열람 및 오류정정을 요구할 수 있으며 “몰”은 이에 대해 지체 없이 필요한 조치를 취할 의무를 집니다. 이용자가 오류의 정정을 요구한 경우에는 “몰”은 그 오류를 정정할 때까지 당해 개인정보를 이용하지 않습니다.

Người sử dụng có thể mở xem và yêu cầu sửa lỗi những thông tin cá nhân mà ‘mall’ đang quản lý bất cứ lúc nào, và ‘mall’ có nghĩa vụ thực hiện những yêu cầu đó ngay lập tức. Trường hợp người sử dụng yêu cầu sửa thông tin bị sai thì ‘mall’ sẽ không sử dụng thông tín cá nhân đó đến lúc được sửa đổi.

 

  ⑦ “몰”은 개인정보 보호를 위하여 이용자의 개인정보를 취급하는 자를  최소한으로 제한하여야 하며 신용카드, 은행계좌 등을 포함한 이용자의 개인정보의 분실, 도난, 유출, 동의 없는 제3자 제공, 변조 등으로 인한 이용자의 손해에 대하여 모든 책임을 집니다.

Để bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng thì ‘mall’ hạn chế tối đa số người xử lý thông tin cá nhân và chịu mọi trách nhiệm về thiệt hại xảy ra do mất, bị đánh cắp, cung cấp cho người thứ 3 mà không có sự đồng ý, thay đổi thông tin cá nhân của người sử dụng.

 

  ⑧ “몰” 또는 그로부터 개인정보를 제공받은 제3자는 개인정보의 수집목적 또는 제공받은 목적을 달성한 때에는 당해 개인정보를 지체 없이 파기합니다.

‘mall’ hoặc người thứ 3 được ‘mall’ cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng sau khi hoàn tất việc xử lý thông tin cá nhân thì ngay lập tức xóa bỏ thông tin cá nhân đó.

 

  ⑨ “몰”은 개인정보의 수집·이용·제공에 관한 동의 란을 미리 선택한 것으로 설정해두지 않습니다. 또한 개인정보의 수집·이용·제공에 관한 이용자의 동의거절시 제한되는 서비스를 구체적으로 명시하고, 필수수집항목이 아닌 개인정보의 수집·이용·제공에 관한 이용자의 동의 거절을 이유로 회원가입 등 서비스 제공을 제한하거나 거절하지 않습니다.

‘mall’ không cài đặt chọn trước mục thu thập, sử dụng, cung cấp thông tin cá nhân. Và thông báo rõ ràng cho người sử dụng về những dịch vụ bị hạn chế do người sử dụng từ chối cung cấp thông tin cá nhân, và ngoại trừ những thông tin cần thiết thì ‘mall’ không từ chối việc đăng ký tham gia thành viên với lý do khách hàng từ chối đồng ý cung cấp thông tin cá nhân.

 

18(“의 의무)

Điều 18 ( nghĩa vụ của ‘mall’)

 

  ① “몰”은 법령과 이 약관이 금지하거나 공서양속에 반하는 행위를 하지 않으며 이 약관이 정하는 바에 따라 지속적이고, 안정적으로 재화․용역을 제공하는데 최선을 다하여야 합니다.

‘mall’ không thực hiện những hành vi vi phạm an ninh trật tự và bị cấm bởi pháp luật và điều khoản này. ‘mall’ cố gắng nổ lực hết mình để có thể cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên tục và an toàn theo những điều khoản này quy định.

  ② “몰”은 이용자가 안전하게 인터넷 서비스를 이용할 수 있도록 이용자의 개인정보(신용정보 포함)보호를 위한 보안 시스템을 갖추어야 합니다.

Để người sử dụng có thể sử dụng dịch vụ interner an toàn thì ‘mall’ phải trang bị hệ thống bảo mật thông tin cá nhân (bao gồm thông tin tín dụng) của người sử dụng.

 

  ③ “몰”이 상품이나 용역에 대하여 「표시․광고의 공정화에 관한 법률」 제3조 소정의 부당한 표시․광고행위를 함으로써 이용자가 손해를 입은 때에는 이를 배상할 책임을 집니다.

‘mall’ phải chịu trách nhiệm trường hợp người sử dụng bị thiệt hại do hành vi quảng cáo không đúng với nội dung sản phẩm, dịch vụ theo điều 3 luật về sự công bằng về quảng cáo, tiếp thị.

  ④ “몰”은 이용자가 원하지 않는 영리목적의 광고성 전자우편을 발송하지 않습니다.

‘mall’ không gửi thư điện tử quảng cáo đến khách hàng khi khách hành không muốn.

 

19(회원의 ID 및 비밀번호에 대한 의무)

Điều 19 (nghĩa vụ về ID và số bí mật của thành viên)

 

  ① 제17조의 경우를 제외한 ID와 비밀번호에 관한 관리책임은 회원에게 있습니다.

Ngoài trường hợp mà điều 17 quy định thì trách nhiệm quản lý ID và số bí mật thuộc về khách hàng.

  ② 회원은 자신의 ID 및 비밀번호를 제3자에게 이용하게 해서는 안됩니다.

Thành viên không được để cho người thứ 3 lợi dụng ID và số bí mật của mình.

 

  ③ 회원이 자신의 ID 및 비밀번호를 도난당하거나 제3자가 사용하고 있음을 인지한 경우에는 바로 “몰”에 통보하고 “몰”의 안내가 있는 경우에는 그에 따라야 합니다.

Trường hợp thành viên biết được ID và số bí mật của mình bị đánh cắp hoặc bị người thứ 3 sử dụng thì phải lập tức báo cho ‘mall’ biết và làm theo hướng dẫn của ‘mall’

 

20(이용자의 의무) 이용자는 다음 행위를 하여서는 안 됩니다.

Điều 20 ( nghĩa vụ của người sử dụng) người sử dụng không được thực hiện những hành vi sau đây

 

 1. 신청 또는 변경시 허위 내용의 등록

Điền những nội dung sáo rỗng khi đăng ký hoặc thay đổi thông tin

 1. 타인의 정보 도용

Sử dụng thông tin của người khác

 1. “몰”에 게시된 정보의 변경

Thay đổi thông tin của ‘mall’

 1. “몰”이 정한 정보 이외의 정보(컴퓨터 프로그램 등) 등의 송신 또는 게시

Truyền tải hoặc đăng những thông tin (bao gồm phần mềm máy tính) ngoài những thông tin đã được ‘mall’ quy định.

 1. “몰” 기타 제3자의 저작권 등 지적재산권에 대한 침해

Xâm phạm quyền sáng tác, quyền sở hữu trí tuệ của ‘mall’ hoặc người thứ 3.

 1. “몰” 기타 제3자의 명예를 손상시키거나 업무를 방해하는 행위

Hành vi cản trở công việc hoặc gây ảnh hưởng đến danh dự của ‘mall’ và người thứ 3.

 1. 외설 또는 폭력적인 메시지, 화상, 음성, 기타 공서양속에 반하는 정보를 몰에 공개 또는 게시하는 행위

Hành vi đăng tải hoặc công khai những thông tin vi phạm an ninh trật tự như những lời khiếm nhã thô tục hoặc tin nhắn, ghi âm, ghi hình bạo lực.

 

21(연결과 피연결간의 관계)

Điều 21 (quan hệ giữa ‘mall’ kết nối và ‘mall’ không kết nối

 

  ① 상위 “몰”과 하위 “몰”이 하이퍼링크(예: 하이퍼링크의 대상에는 문자, 그림 및 동화상 등이 포함됨)방식 등으로 연결된 경우, 전자를 연결 “몰”(웹 사이트)이라고 하고 후자를 피연결 “몰”(웹사이트)이라고 합니다.

Trường hợp ‘mall’ đầu và ‘mall’ sau kết nối với nhau bằng hyperlink (đối tượng hyperlink bao gồm tin nhắn, hình ảnh và video) thì cái đầu được gọi là ‘mall’ kết nối, cái thứ 2 gọi là ‘mall’ không kết nối.

 

  ② 연결“몰”은 피연결“몰”이 독자적으로 제공하는 재화 등에 의하여 이용자와 행하는 거래에 대해서 보증 책임을 지지 않는다는 뜻을 연결“몰”의 초기화면 또는 연결되는 시점의 팝업화면으로 명시한 경우에는 그 거래에 대한 보증 책임을 지지 않습니다.

‘mall’ kết nối không chịu trách nhiệm bảo đảm về giao dịch mà người sử dụng giao dịch riêng với ‘mall’ không kết nối. Trường hợp đã thông báo rõ ràng ở màn hình chính và màn hình pop-up thì sẽ không chịu trách nhiệm về giao dịch đó.

 

22(저작권의 귀속 및 이용제한)

Điều 22 (sự phụ thuộc và hạn chế sử dụng quyền chế tác)

 

  ① “몰“이 작성한 저작물에 대한 저작권 기타 지적재산권은 ”몰“에 귀속합니다.

Bản quyền sáng tác và sở hữu trí tuệ thuộc về ‘mall’

 

  ② 이용자는 “몰”을 이용함으로써 얻은 정보 중 “몰”에게 지적재산권이 귀속된 정보를 “몰”의 사전 승낙 없이 복제, 송신, 출판, 배포, 방송 기타 방법에 의하여 영리목적으로 이용하거나 제3자에게 이용하게 하여서는 안됩니다.

Những thông tin mà người sử dụng nhận được từ việc sử dụng ‘mall’ thuộc vào quyền sở hữu trí tuệ của ‘mall’, nếu không có sự đồng ý của ‘mall’ thì không được sao chép, truyền tải, in ấn, phân phát, phát sóng hoặc sử dụng bằng những phương thức khác để sinh lợi hoặc để cho người thứ 3 sử dụng.

 

  ③ “몰”은 약정에 따라 이용자에게 귀속된 저작권을 사용하는 경우 당해 이용자에게 통보하여야 합니다.

Theo quy định thì trường hợp người sử dụng sử dụng quyền chế tác thuộc về mall thì ‘mall’ phải thông báo cho người sử dụng.

 

23(분쟁해결)

Điều 23 (giải quyết tranh chấp)

 

  ① “몰”은 이용자가 제기하는 정당한 의견이나 불만을 반영하고 그 피해를 보상처리하기 위하여 피해보상처리기구를 설치․운영합니다.

‘mall’ xây dựng cơ cấu giải quyết bồi thường thiệt hại để giải quyết bồi thường thiệt hại và giải quyết những kiến nghị chính đáng của khách hàng.

 

  ② “몰”은 이용자로부터 제출되는 불만사항 및 의견은 우선적으로 그 사항을 처리합니다. 다만, 신속한 처리가 곤란한 경우에는 이용자에게 그 사유와 처리일정을 즉시 통보해 드립니다.

‘mall’ ưu tiên giải quyết những phản ảnh của người sử dụng trước. Tuy nhiên, trường hợp không thể giải quyết ngay được thì phải thông báo ngay lý do và ngày giải quyết cho khách hàng.

 

  ③ “몰”과 이용자 간에 발생한 전자상거래 분쟁과 관련하여 이용자의 피해구제신청이 있는 경우에는 공정거래위원회 또는 시·도지사가 의뢰하는 분쟁조정기관의 조정에 따를 수 있습니다.

Trường hợp xảy ra tranh chấp giữa ‘mall’ và người sử dụng mà người sử dụng khiếu nại bồi thường thiệt hại thì theo sự giải quyết của ủy ban trọng tài hoặc cơ quan giải quyết tranh chấp do tỉnh, thành ủy thác.

 

24(재판권 및 준거법)

Điều 24 ( thẩm quyền và luật căn cứ)

 

  ① “몰”과 이용자 간에 발생한 전자상거래 분쟁에 관한 소송은 제소 당시의 이용자의 주소에 의하고, 주소가 없는 경우에는 거소를 관할하는 지방법원의 전속관할로 합니다. 다만, 제소 당시 이용자의 주소 또는 거소가 분명하지 않거나 외국 거주자의 경우에는 민사소송법상의 관할법원에 제기합니다.

Đơn khiếu nại về tranh chấp giao dịch điện tử xảy ra giữa ‘mall’ và người sử dụng thì địa chỉ nơi khiếu nại là địa chỉ thường trú của người sử dụng, trường hợp không có địa chỉ thì theo quyết định của tòa án có thẩm quyền ở nơi cư trú. Tuy nhiên, trường hợp địa chỉ thường trú hoặc tạm trú không rõ ràng hoặc người sử dụng ở nước ngoài thì theo bộ luật tố tụng dân sự.

 

과 이용자 간에 제기된 전자상거래 소송에는 한국법을 적용합니다.

Khiếu nại về tranh chấp giao dịch điện tử xảy ra giữa ‘mall’ và người sử dụng được giải quyết theo luật pháp Hàn Quốc.

 

*** TẤT CẢ NHỮNG NỘI DUNG NÀY ĐƯỢC DỊCH TỪ  BẢN GỐC TIẾNG HÀN QUỐC****

 

 

 

 

 

Tin liên quan