chinh-sach-bao-mat-thong-tin

Thương hiệu

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

 1. Mục đích của việc thu thập thông tin cá nhân

Mục đích của việc thu thập thông tin cá nhân của vina-kor.com (sau đây gọi là VINAKOR) là để dùng vào mục đích sau đây. Ngoài những mục đích sau thì chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho mục đích khác.

– Kiểm tra gia nhập thành viên, thông tin về giới tính, dân tộc để cung cấp các dịch vụ thích hợp, quản lý và duy trì tư cách thành viên, thanh toán hàng hóa, dịch vụ, phương thức vận chuyển hàng hóa, dịch vụ.

 1. Thời gian lưu giữ và xử lý thông tin cá nhân
 • vina-kor.com sau đây gọi là VINAKOR lưu giữ và xử lý thông tin cá nhân đã  nhận được sự đồng ý của khách hàng và lưu giữ, xử lý thông tin cá nhân của khách hàng theo quy định của pháp luật trong thời gian khách hàng sử dụng dịch vụ của VINAKOR.
 • Thời gian lưu giữ và xử lý thông tin cá nhân của khách hàng cụ thể như sau:

☞ Tham khảo ví dụ sau đây về những thông tin về việc xử lý thông tin cá nhân và những căn cứ liên quan đến pháp luật và thời gian lưu giữ về xử lý thông tin cá nhân.

 (Ví dụ) Quản ký và tham gia khách hàng: hợp đồng sử dụng dịch vụ hoặc đến khi kết thúc hợp đồng, tuy nhiên trường hợp còn nợ tài chính, tín dụng thì đến thời điểm quyết toán tài chính, tín dụng.

 • Hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, thanh toán, hàng hóa… của giao dịch điện tử bảo lưu 5 năm.
 1. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3.

vina-kor.com sau đây gọi là VINAKOR không cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ 3 ngoài trường hợp nhận được sự đồng ý của khách hàng và tuân theo những quy định đặc biệt của pháp luật như điều 17 luật bảo vệ thông tin cá nhân.

 1. Ủy thác xử lý thông tin cá nhân

① Để xử lý thông tin cá nhân được tốt thì VINAKOR ủy thác việc xử lý thông tin cá nhân như sau.

– Người nhận ủy thác: it-green

– Nội dung công việc ủy thác: quản lý trang web và hệ thống

②Khi ký hợp đồng ủy thác thì vina-kor.com sau đây gọi là VINAKOR theo điều 25 bộ luật bảo vệ thông tin cá nhân,cấm xử lý thông tin cá nhân ngoài mục đích tiến hành công việc được ủy thác, biện pháp bảo vệ tính quản lý- tính kỹ thuật, hạn chế ủy thác lại, thể hiện bằng văn bản trên hợp đồng về những điều khoản về quản lý, giám sát, bồi thường thiệt hại và trách nhiệm của người được ủy thác, giám sát người được ủy thác có xử lý thông tin cá nhân an toàn hay không.

③ Trường hợp thay đổi người được ủy thác hoặc nội dung ủy thác thì sẽ công khai chính sách xử lý thông tin cá nhân kịp thời.

 1. Quyền, nghĩa vụ của chủ thể và người được ủy quyền có được những quyền như sau:

① Chủ thể có quyền quản lý liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân như sau bất cứ lúc nào.

 1. Yêu cầu xem thông tin cá nhân
 2. Yêu cầu sửa chữa nếu bị sai.
 3. Yêu cầu xóa
 4. Yêu cầu ngừng xử lý.
 5. Viết hạng mục của thông tin cá nhân được xử lý.

②vina-kor.com sau đây gọi là VINAKOR xử lý những hạng mục thông tin cá nhân như sau:

– Hạng mục cần thiết: email, số điện thoại di động, địa chỉ nhà, số điện thoại bàn, câu hỏi và đáp án số bí mật, mã số bí mật, ID đăng nhập, giới tính, ngày tháng năm sinh, tên, lịch sử sử dụng dịch vụ, log kết nối, cookie, thông tin IP kết nối, lịch sử thanh toán.

– Hạng mục lựa chọn: thông tin thẻ tín dụng, thông tin tài khoản ngân hàng, tên người đại diện pháp luật, số điện thoại nhà của người đại diện pháp luật, địa chỉ nhà của người đại diện pháp luật, số điện thoại di động của người đại diện pháp luật, loại da.

 1. Vô hiệu hóa thông tin cá nhân.

Theo nguyên tắc VINAKOR sẽ xóa bỏ thông tin cá nhân ngay sau khi hoàn thành mục đích xử lý thông tin cá nhân. Phương pháp, thời gian và quy trình xóa bỏ như sau:

Thông tin được nhập bởi người tiến hành quá trình xóa bỏ thông tin sau khi hoàn thành mục đích sẽ được chuyển sang DB (trường hợp là hồ sơ giấy sẽ chuyển sang hồ sơ khác) sẽ được lưu trữ trong khoản thời gian nhất định theo nội quy công ty hoặc theo điều khoản pháp luật liên quan hoặc được xóa ngay lập tức. Khi thông tin cá nhân được chuyển sang DB thì sẽ không được sử dụng cho mục đích khác ngoài trường hợp theo yêu cầu của pháp luật.

 Trường hợp qua thời gian bảo lưu thông tin cá nhân thì trong vòng 5 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian lưu giữ, hoàn thành mục đích xử lý thông tin cá nhân, hoàn thành dịch vụ, kết thúc dự án…khi thông tin cá nhân đó trở nên không cần thiêt nữa thì trong vòng 5 ngày kể từ ngày kết luận không cần thông tin cá nhân đó nữa thì thông tin cá nhân đó được xóa bỏ.

 1. 7. Bảo mật thông tin cá nhân.

VINAKOR bảo mật thông tin cá nhân theo điều 29 bộ luật bảo vệ thông tin cá nhân, gồm những điều sau:

 1. Tiến hành kiểm tra thông tin định kỳ

Chúng tôi tiến hành kiểm tra thông tin định kỳ để bảo mật thông tin cá nhân (mỗi quý 1 lần).

 1. Đào tạo và tối thiểu hóa số lượng nhân viên tiếp cận thông tin cá nhân

Chúng tôi thực hiện chính sách bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng bằng cách chỉ định nhân viên tiếp cận thông tin cá nhân và giới hạn người quản lý tiếp cận.

 1. Xây dựng và tiến hành kế hoạch quản lý nội bộ

Để bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng chúng tôi đang xây dựng và tiến hành kế hoạch quản lý nội bộ.

 1. Chỉ định người có trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng

① Để quản lý công việc xử lý thông tin cá nhân của khách hàng và xử lý những vấn đề liên quan VINAKOR chỉ định người có trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng như sau:

▶  Người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng

Tên: Yoon Ji Hyang

Chức trách: giám đốc

Chức vụ: Tổng vụ

Số liên lạc: 01269688959

※ Được kết nối với bộ phận bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng

▶ Bộ phận bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng

Tên bộ phận: bộ phận quản lý

Người quản lý: Seo Hye won

Số điện thoại: 01269691019

② Khách hàng khi sử dụng dịch vụ của VINAKOR có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề  bảo mật thông tin cá nhân thì có thể liên hệ đến bộ phận quản lý thông tin cá nhân hoặc người chịu trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Nhân viên VINAKOR sẽ trả lời cho quý khách hàng trong thời gian sớm nhất.

 1. Thay đổi phương thức xử lý thông tin cá nhân khách hàng
 • Phương thức xử lý thông tin cá nhân được áp dụng từ ngày bắt đầu và trường hợp nếu có thay đổi hoặc sửa đổi thì sẽ thông báo cho khách hàng trước 7 ngày.

*** TẤT CẢ NHỮNG NỘI DUNG NÀY ĐƯỢC DỊCH TỪ  BẢN GỐC TIẾNG HÀN QUỐC****

 

개인정보처리방침
 
1. 개인정보의 처리 목적 (‘vina-kor.com’이하 ‘VINAKOR’) 은(는) 다음의 목적을 위하여 개인정보를 처리하고 있으며, 다음의 목적 이외의 용도로는 이용하지 않습니다.
– 고객 가입의사 확인, 고객에 대한 서비스 제공에 따른 본인 식별.인증, 회원자격 유지.관리, 물품 또는 서비스 공급에 따른 금액 결제, 물품 또는 서비스의 공급.배송 등
 
 
2. 개인정보의 처리 및 보유 기간
 
① (‘vina-kor.com’이하 ‘VINAKOR’) 은(는) 정보주체로부터 개인정보를 수집할 때 동의 받은 개인정보 보유․이용기간 또는 법령에 따른 개인정보 보유․이용기간 내에서 개인정보를 처리․보유합니다.
 
② 구체적인 개인정보 처리 및 보유 기간은 다음과 같습니다.
☞ 아래 예시를 참고하여 개인정보 처리업무와 개인정보 처리업무에 대한 보유기간 및 관련 법령, 근거 등을 기재합니다.
(예시)- 고객 가입 및 관리 : 서비스 이용계약 또는 회원가입 해지시까지, 다만 채권․채무관계 잔존시에는 해당 채권․채무관계 정산시까지
– 전자상거래에서의 계약․청약철회, 대금결제, 재화 등 공급기록 : 5년
 
 
3. 개인정보의 제3자 제공
 
(‘vina-kor.com’이하 ‘VINAKOR) 은(는) 정보주체의 별도 동의, 법률의 특별한 규정 등 개인정보 보호법 제17조에 해당하는 경우 외에는 개인정보를 제3자에게 제공하지 않습니다.
 
 
 
 
4. 개인정보처리 위탁
 
① (‘VINAKOR’)은(는) 원활한 개인정보 업무처리를 위하여 다음과 같이 개인정보 처리업무를 위탁하고 있습니다.
 
 
 
 
1. <>
– 위탁받는 자 (수탁자) :
– 위탁하는 업무의 내용 :
– 위탁기간 :
 
 
 
 
 
 
② (‘vina-kor.com’이하 ‘VINAKOR’)은(는) 위탁계약 체결시 개인정보 보호법 제25조에 따라 위탁업무 수행목적 외 개인정보 처리금지, 기술적․관리적 보호조치, 재위탁 제한, 수탁자에 대한 관리․감독, 손해배상 등 책임에 관한 사항을 계약서 등 문서에 명시하고, 수탁자가 개인정보를 안전하게 처리하는지를 감독하고 있습니다.
 
③ 위탁업무의 내용이나 수탁자가 변경될 경우에는 지체없이 본 개인정보 처리방침을 통하여 공개하도록 하겠습니다.
 
 
5. 정보주체의 권리,의무 및 그 행사방법 이용자는 개인정보주체로서 다음과 같은 권리를 행사할 수 있습니다.
 
① 정보주체는 (‘사이트URL’이하 ‘사이트명) 에 대해 언제든지 다음 각 호의 개인정보 보호 관련 권리를 행사할 수 있습니다.
1. 개인정보 열람요구
2. 오류 등이 있을 경우 정정 요구
3. 삭제요구
4. 처리정지 요구
 
 
 
6. 처리하는 개인정보의 항목 작성 
 
① (‘vina-kor.com’이하 ‘VINAKOR’)은(는) 다음의 개인정보 항목을 처리하고 있습니다.
 
 
 
1
– 필수항목 : 이메일, 휴대전화번호, 자택주소, 자택전화번호, 비밀번호 질문과 답, 비밀번호, 로그인ID, 성별, 생년월일, 이름, 서비스 이용 기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보, 결제기록
– 선택항목 : 신용카드정보, 은행계좌정보, 법정대리인 이름, 법정대리인 자택 전화번호, 법정대리인 자택 주소, 법정대리인 휴대전화번호, 피부고민, 피부타입
 
 
 
 
 
 
7. 개인정보의 파기(‘VINAKOR’)은(는) 원칙적으로 개인정보 처리목적이 달성된 경우에는 지체없이 해당 개인정보를 파기합니다. 파기의 절차, 기한 및 방법은 다음과 같습니다.
 
-파기절차이용자가 입력한 정보는 목적 달성 후 별도의 DB에 옮겨져(종이의 경우 별도의 서류) 내부 방침 및 기타 관련 법령에 따라 일정기간 저장된 후 혹은 즉시 파기됩니다. 이 때, DB로 옮겨진 개인정보는 법률에 의한 경우가 아니고서는 다른 목적으로 이용되지 않습니다.-파기기한이용자의 개인정보는 개인정보의 보유기간이 경과된 경우에는 보유기간의 종료일로부터 5일 이내에, 개인정보의 처리 목적 달성, 해당 서비스의 폐지, 사업의 종료 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 개인정보의 처리가 불필요한 것으로 인정되는 날로부터 5일 이내에 그 개인정보를 파기합니다.
 
 
 
8. 개인정보의 안전성 확보 조치 (‘VINAKOR’)은(는) 개인정보보호법 제29조에 따라 다음과 같이 안전성 확보에 필요한 기술적/관리적 및 물리적 조치를 하고 있습니다.
 
1. 정기적인 자체 감사 실시
개인정보 취급 관련 안정성 확보를 위해 정기적(분기 1회)으로 자체 감사를 실시하고 있습니다.
 
2. 개인정보 취급 직원의 최소화 및 교육
개인정보를 취급하는 직원을 지정하고 담당자에 한정시켜 최소화 하여 개인정보를 관리하는 대책을 시행하고 있습니다.
 
3. 내부관리계획의 수립 및 시행
개인정보의 안전한 처리를 위하여 내부관리계획을 수립하고 시행하고 있습니다.
 
 
 
9. 개인정보 보호책임자 작성 
 
 
① (주)VINAKOR(‘vina-kor.com’이하 ‘VINAKOR) 은(는) 개인정보 처리에 관한 업무를 총괄해서 책임지고, 개인정보 처리와 관련한 정보주체의 불만처리 및 피해구제 등을 위하여 아래와 같이 개인정보 보호책임자를 지정하고 있습니다.
 
 
▶ 개인정보 보호책임자
성명 :Yoon Ji Hyang
직책 :본부장
직급 :상무
연락처 : 01269688959
※ 개인정보 보호 담당부서로 연결됩니다.
 
▶ 개인정보 보호 담당부서
부서명 : 관리부
담당자 : 서혜원
연락처 : 01269691019
② 정보주체께서는 (주)VINAKOR(‘vina-kor.com’이하 ‘VINAKOR) 의 서비스(또는 사업)을 이용하시면서 발생한 모든 개인정보 보호 관련 문의, 불만처리, 피해구제 등에 관한 사항을 개인정보 보호책임자 및 담당부서로 문의하실 수 있습니다. (주)VINAKOR(‘vina-kor.com’이하 ‘VINAKOR) 은(는) 정보주체의 문의에 대해 지체 없이 답변 및 처리해드릴 것입니다.
 
 
 
10. 개인정보 처리방침 변경 
 
①이 개인정보처리방침은 시행일로부터 적용되며, 법령 및 방침에 따른 변경내용의 추가, 삭제 및 정정이 있는 경우에는 변경사항의 시행 7일 전부터 공지사항을 통하여 고지할 것입니다.
 

Tin liên quan